نشا 25 هکتار از شالیزارهای شهرستان بابلسر

1396،دوشنبه ، 4 ارديبهشت

مدير جهاد كشاورزي شهرستان بابلسر با بيان اينكه اين شهرستان داراي 13 هزار و 914 هكتار اراضي شاليزاري است، تصريح كرد: درحال حاضر 4 هزار و 174 هكتار از اين سطح معادل 30 درصد آب تخت و آماده نشا‌كاري است.

اين مسؤول تصريح كرد: با توجه به اينكه امسال سطح قابل ملاحظه اي از اراضي خشكه‌زاري اين شهرستان با اخذ مجوز از كميته تخصيص آب به كشت آبي اختصاص مي‌يابد، گفت: پيش‌بيني مي شود سال زراعي جاري سطح زيركشت اراضي شاليزاري اين شهرستان افزايش يابد.

رزاقي خاطرنشان كرد: امسال 21 هزار و 287 كيلوگرم بذر شالی بين كشاورزان اين شهرستان توزيع شد كه بيشترين بذر توزيعي مربوط به رقم شيرودي با 9 هزار و 690 كيلوگرم، ندا 6 هزار و 143 كيلوگرم و فجر 5 هزار و 454 كيلوگرم بوده است.

وي با بيان اينكه تاكنون 519 هكتار از شاليزارهاي اين شهرستان براي جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه تحت پوشش بيمه قرار گرفت، گفت: براي استفاده بهينه از كود، 33 نمونه خاك براي انجام آزمون خاكشناسي به آزمايشگاه خاكشناسي ارسال شد.